000 00847cam a2200253 4500
005 20200623210918.0
008 020221s2001 ch ak z 000 0 chi u
020 _a9572237322 (平裝附光碟)
_c新台幣420
040 _aSHU
_cSHU
_dSHU
041 0 _achi
090 _a312.949A97
_b8737-3
091 _a264489
110 2 _a林龍震老師工作室
_e編著
245 1 0 _aAutoCAD與資料庫聯結技能實務 /
_c林龍震老師工作室編著.
250 _a初版
260 _a台北市 :
_b松崗,
_c2001[民90].
300 _a1冊 :
_b圖,表 ;
_c23公分
_e光碟1片
440 0 _a龍震CAD自我競爭力提昇系列
_v10
500 _a附錄:Visual Basic語法摘要資訊等5種
650 7 _aBASIC (電腦程式語言)
_2csh
650 7 _a資料庫
_x設計
_2csh
650 7 _aAutoCAD (電腦程式)
_2csh
942 _2CCL
_cBK
999 _c141234
_d141234